Legislatíva

 

Register najdôležitejších právnych predpisov o poľovníctve a predpisov súvisiacich s poľovníctvom

 

- Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení

  vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z.

- Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení nasledujúcich zákonov
- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení nasledujúcich predpisov 
- Zákon č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 15/2004 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení      niektorých zákonov
- Oznámenie MZV SR ž. 91/1998 Z.z. o pristúpení k dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn) 
- Oznámenie MZV SR č. 93/1998 Z.z. o pristúpení k dohovoru ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern) 
- Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
- Vyhláška MP SR č. 74/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

- Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

- Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok  
- Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

- Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

- Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydina a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.

 

  1. Organizačný a rokovací poriadok SPZ 2003 - úplné znenie.doc (324 kB)
  2. Stanovy SPZ - úplné znenie_2010.doc (209,5 kB)
  3. Vyhl. MP SR č. 344 2009.pdf (4,9 MB)
  4. Zákon o poľovníctve-nový.doc (427,5 kB)
  5. Zákon o poľovníctve.pdf (276 kB)
  6. Vyhláška č.489 2013 .pdf (1796684)