Organizácia RgO SPZ

 

ÚLOHY A POSLANIE SPZ

 

1. Názov a poslanie

Ø    Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa  § 32 zákona. SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Ø    SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov. Organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.

Ø    RgO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru zriadené RgO SPZ a členovia SPZ, ktorí sú v RgO SPZ evidovaní.

Ø    SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

Ø    SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky.

 

2.      Úlohy SPZ – RgO SPZ

Ø    SPZ na základe poverenia SPK plní na úseku poľovníctva úlohy, ktoré pre SPK vyplývajú z § 42 ods. 1 písm. a) až l) zákona.

Ø    Je nápomocná pri zostavovaní návrhov plánov poľovníckeho hospodárenia a lovu v poľovných revíroch, ktoré obhospodarujú organizačné jednotky SPZ.

Ø    V spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny vyvíja činnosť pri ochrane zveri, chránených živočíchov a ich životného prostredia.

Ø    Prostredníctvom kynologickej rady SPZ a kynologických klubov organizuje a riadi kynológiu, zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov, organizuje skúšky psov a skúšky poľovne upotrebiteľných psov, vytvára podmienky pre zabezpečenie dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, vedie plemennú knihu pre plemená združené v kynologických kluboch pri SPZ, organizuje výstavy psov, zabezpečuje výchovu, preskúšanie, menovanie a delegovanie kynologických rozhodcov, vypracováva a predkladá orgánom štátnej správy na schválenie skúšobné poriadky pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a chovnej spôsobilosti, spolupracuje doma i v zahraničí s ďalšími organizáciami, ktoré sa zaoberajú kynológiou.

Ø    Organizuje a usmerňuje poľovnícke strelectvo, zabezpečuje strelecký výcvik vrátane praktickej i teoretickej prípravy, dôsledne vedie členov SPZ k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov pri používaní a úschove zbraní, organizuje ďalšie strelecké podujatia. Spolupracuje s organizáciami, ktoré sa zaoberajú poľovníckym a športovým strelectvom a výrobou či distribúciou streleckých potrieb.

Ø    Získava a organizuje mládež pre činnosť v SPZ.

Ø    Bezplatne poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva.

Ø    Dohoduje a zabezpečuje pre svojich členov hromadné poistenie v súvislosti s rizikami, ku ktorým môže prísť pri výkone práva poľovníctva a činnosťou s tým súvisiacou.

Ø    Vykonáva kontrolu činnosti svojich orgánov a poskytuje im poradenskú činnosť.

Ø    Vydáva kárny poriadok, ktorý upravuje postup kárnych orgánov SPZ pri stíhaní kárnych priestupkov členov SPZ, práva a povinnosti kárnych orgánov, stíhaných členov a ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.“