Poľovníci z okresov Myjava a Senica vystavovali

V dňoch 18/03 – 23/03 sa v MsDK (mestskom KD) v Senici uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí raticovej zveri za poľovnícku sezónu 2013/14 a následne i výstava so sprievodnými akciami. Odborné komisie posúdili celkom 202 jeleních parohov a zhôd, 172 danielov, 47 muflónov, 576 srnčích parožkov, 14 trofejí z diviakov a 2 lebky líšok z poľovných revírov okresov Myjava a Senica. Z celkového hodnotenia vyplýva nárast počtu trofejí, ale i výborné výsledky z pohľadu kvality. Pozornosť návštevníkov upútali okrem iného i trofeje s vynikajúcim bodovým ohodnotením.

Jelene – 4 zlato, 2 striebro, 10 bronz

Daniele – 7 zlato, 8 striebro, 9 bronz

Muflóny – 3 zlato, 7 striebro, 9 bronz

Srnce – 1 zlato, 3 striebro, 4 bronz

Diviaky – 4 zlato, 2 striebro, 3 bronz

Mimoriadne vysoké bodové ohodnotenie získal jeleň z voľnej prírody 234,66 b. CIC a srnec 152,10 b. CIC. Výstavu obohatili stánky s poľovníckym výstrojom, výrobkov z parožia i zaujímavé rezbárske práce. V piatok 21/03 sa už tradične uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie výtvarných prác detí a mládeže z MŠ, ZŠ a ZUŠ s tématikou „ Príroda a zver našich chotárov „. Odborná porota hodnotila vyše 300 výtvarných prác. Spestrením výstavy bolo i vystúpenie popredného slovenského vábiča zveri p. Bc. Jána Šimurdu, ktorý zaujal prítomných ukážkami nielen vábenia, ale i odborným výkladom. V piatok popoludní sme privítali návštevy z družobných okresných poľovníckych organizácií Malacky, Skalica a za ČMMJ delegácie z okresov Hodonín, a Břeclav. Takéto stretnutia prinášajú veľký potenciál pri výmene poznatkov a skúseností z oblasti ochrany prírody a poľovníctva. Výstavu trofejí samozrejme každoročne využívame i pre výchovu uchádzačov o 1. poľovný lístok, kde je možné im názorne ukázať nie len bohatosť fauny a najmä vysvetliť zásady selektívneho odstrelu. Záverečný deň výstavy bol venovaný odbornému semináru predsedov a PH z PZ a PS. Za účasti zástupcov veterinárnej správy a OÚ odboru pozemkového a lesného hospodárstva. Kladné hodnotenie tejto celotýždennej akcie zo strany odbornej i laickej verejnosti nás teší, ale i zaväzuje venovať tejto dôležitej problematike náležitú pozornosť i v budúcnosti. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii aktívne zúčastnili a najmä mestu Senica za poskytnuté priestory.